dinsdag 1 juli 2008

Verplicht DNA onderzoek

Het CDA wil dat buurtbewoners en omstanders na een moord moeten worden verplicht mee te werken aan grootschalige DNA-onderzoeken. Eerder pleitte Hirsch Ballin al voor meer DNA-onderzoek.
De regeringspartij wil af van de 'vrijblijvendheid' bij dna-onderzoeken, Mensen die weigeren, kunnen een boete krijgen en zouden extra in de gaten worden gehouden. Het CDA dringt woensdag bij minister Hirsch Ballin (Justitie) aan om een hardere aanpak van weigeraars.

Het CDA stelt dat iedereen die niet meewerkt tot de belangrijkste verdachten moet worden gerekend. "Iedereen vindt het een burgerplicht, behalve de mensen die wat te verbergen hebben," stelt CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma. "Principiële bezwaren mogen geen rol spelen bij onderzoek naar moord, doodslag of verkrachting." van Haersma Buma geeft hiermee dus impliciet toe dat dus er dus ook mensen zijn die niets te verbergen hebben en toch niet mee willen werken.

De partij haalt verschillende grote moordzaken aan die pas na jaren zijn opgelost, terwijl dat met DNA sneller had kunnen gebeuren. "Denk bijvoorbeeld aan de zaak Marianne Vaatstra of aan de Schiedammer Parkmoord", aldus Van Haersma Buma.
"DNA-afname is een heel kleine inbreuk op de privacy, met een heel grote kans op het oplossen van misdrijven." Aldus Buma

Het is raar dat juist deze zaken genoemd worden, bij de Schiedammer parkmoord was het juist justitie, OvJ Bernadette Edelhauser, die het DNA verborgen hield en daarmee de onschuld van Kees B. negeerde en bij de zaak Vaatstra was het juist justitie die een verzoek om grootschalig DNA tegenhield. In de Puttense moordzaak is 'wél bij buurtbewoners DNA afgenomen maar daar is toen willekurig ergens een grens getrokken waardoor verdachte Ronald Pieper destijds geen DNA af hoefde te geven.

Het CDA wil ook de mogelijkheden verruimen om DNA af te nemen van verdachten. Nu kan dat alleen als het 'in het belang van het onderzoek' is, maar wat het CDA betreft, wordt er voortaan standaard DNA afgenomen van verdachten. (ook dus als het NIET in het belang is van het onderzoek?)

Zie ook: de Telegraaf.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Politie Brussel valt Conrad Hotel binnen ivm slavernij personeel door prinselijke familie uit Verenigde Arabische Emiraten

Het Belgische 'Arbeidsauditoraat' (de tegenhanger van de nederlandse arbeidsinspectie) heeft vanmorgen samen met tientallen agenten controles uitgevoerd in het Brusselse hotel Conrad, aan de Louisalaan, in het kader van een dossier rond mensenhandel. Dat is vernomen bij het Arbeidsauditoraat.

Het gaat om een onderzoek naar mogelijke economische exploitatie van personeelsleden die werken voor een voor een sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten die in het hotel verblijft. Het hotel verleent zijn volle medewerking aan het onderzoek, zegt het Arbeidsauditoraat.
Twee bedienden hadden bij een eerder politieverhoor verklaard dat ze beperkt werden in hun bewegingsvrijheid en dat de sjeik hun paspoort had afgenomen. De man zou in totaal een twintigtal mensen tewerkstellen, onder meer huispersoneel, koks en lijfwachten.
Een van de betrokken personeelsleden heeft contact opgenomen met Ecolo-parlementslid Fouad Lahssaini. Volgens hem gaat het om de familie van een overleden emir van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).
De weduwe van de emir, haar vier dochters en hun gevolg hebben de volledige vierde verdieping van het hotel afgehuurd voor een jaar. Hun personeel zou onder meer afkomstig zijn uit de Filipijnen, Marokko, India, Egypte, Turkije, Irak en Syrië.
Op dinsdag 24 juni hadden vier Filipijnse vrouwen geprobeerd om te ontsnappen, maar drie van hen waren door veiligheidspersoneel van de familie gevat. De vrouw die wel kon vluchten, werd vrijdag verhoord, evenals een vrouw die twee maanden geleden ontslag had genomen. De familie zou de andere drie werkneemsters vrijdag hebben ontslagen. Eén van hen werd op Brussels Airport onderschept door de politie en verhoord in het kader van dit dossier. Ze is bereid mee te werken aan het dossier. De twee anderen zouden al gerepatrieerd zijn.

Vijftien personeelsleden van de familie zijn meegenomen voor verhoor. Ze zouden, afhankelijk van hun verklaringen, het statuut van slachtoffer van mensenhandel kunnen krijgen, stelt het Arbeidsauditoraat.
Volgens Ecolo-parlementslid Lahssaini was de ambassadeur van de VAE dinsdag in het hotel aanwezig. De prinselijk familie is tot nog toe door de politie ongemoeid gelaten.

Het betreft Hamda, de weduwe van de steenrijke sjeik Mohammed Bin Khalid Al Nahyan. Zij woont er al bijna een jaar samen met de vier prinsessen Shaima, Myriam, Maessa en Rawda. Omdat ze geen pottenkijkers willen, betalen ze er al die tijd voor de hele vierde verdieping: goed voor 53 kamers.

Zelf slaapt weduwe Hamda in de koninklijke suite. Kostprijs per nacht: 4.500 euro. Zij en haar dochters zijn het gewend de lakens uit te delen. Aan personeel geen gebrek: er waren veertien dienstmeisjes en drie lijfwachten aanwezig. Een greep uit de landen van herkomst: Filipijnen, Marokko, India, Egypte, Turkije, Irak en Syrië. Vooral de dienstmeisjes werden uitgebuit. Terwijl moeder Hamda, de prinsessen en hun kinderen in de mooiste kamers woonden, moesten de dienstmeisjes op de gang slapen. Nochtans stonden veel betaalde kamers intussen gewoon leeg. Maar dat was voor eventueel bezoek.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Rechter in Jordanie wil Wilders horen

De Jordaanse rechtbank wil PVV-leider Wilders horen in de zaak rond zijn anti-Koranfilm Fitna
De politicus is opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Het is de vraag of Wilders daar gehoor aan geeft. Mocht de politicus worden veroordeeld, kan hij in Jordanië tien tot 15 jaar cel krijgen.

De zaak rond Fitna is aangespannen door moslimorganisaties. Zij vinden de film beledigend. Diezelfde organisaties riepen eerder op tot een boycot van Nederlandse producten.
Arrestatie door Interpol lijkt onwaarschijnlijk omdat deze organisatie gewoonlijk geen zaken tegen politici of andere politieke zaken aanneemt.

Eerder werd in Nederland besloten dat er geen reden is Wilders te vervolgen.
Ik zag in een documentaire dat de koning van Jordanië rondliep met een wapen. Dat is in Nederland verboden. Ik vind dat hij hier ook maar door de rechter gehoord moet worden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

De voorwaardelijke invrijheidsstelling

Op 1 juli 2008 is de nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) van kracht geworden.
Kortweg komt dat nu op het volgende neer:
Onvoorwaardelijke straf < 12 maanden => geen VI
Onvoorwaardelijke straf 12-24 maanden => VI na 12 maanden +1/3 van de resterende straf
Onvoorwaardelijke straf > 24 maanden => VI na 2/3e van de straf

Aan de VI kunnen voorwaarden verbonden zijn.

Als een deel van de straf voorwaardelijk is opgelegd, komt men niet in aanmerking voor een VI. Dat lijdt tot de rare situatie dat iemand die bijvoorbeeld 30 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk krijgt opgelegd, uiteindelijk 21 maanden moet zitten, terwijl iemand die 30 maanden zonder voorwaardelijke straf krijgt opgelegd na 20 maanden vrijkomt.

Overigens kan de officier van justitie vorderen dat de VI helemaal niet uitgevoerd wordt als hij vindt dat er recidieve gevaar is. De rechter beslist daarover en er is geen beroep tegen mogelijk.

Voor meer info: hier

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Kritiek op Vonnis illegaal kopieren

Juristen en rechtswetenschappers bekritiseren het vorige week uitgesproken vonnis dat een privékopie uit illegale bron illegaal stelt.

In een bodemprocedure van Stobi (fabrikanten van blanco opslagmedia) tegen Stichting de Thuiskopie oordeelde de rechter vorige week dat het maken van een privékopie van illegaal materiaal toch illegaal is. Het gaat om de volgende passage:

"De rechtbank stelt voorop dat het maken van een privékopie van illegaal materiaal een illegale handeling is. Deze handeling valt niet onder de werkingssfeer van artikel 16c Aw. In de parlementaire geschiedenis zijn weliswaar aanknopingspunten te vinden voor een andere uitleg, maar de door de minister voorgestane en door de regering onderschreven uitleg, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een privékopie van een illegale bron legaal is, is in strijd met de drie-stappen-toets van artikel 5 lid 5 van de Richtlijn."

Het is een zeer opmerkelijke uitspraak. Het vonnis gaat namelijk in tegen de Nederlandse wet, tegen de uitspraken van de minister van Justitie en tegen bestaande hogere jurisprudentie. Dat de rechter hierbij de Nederlandse wet toetst aan een Europese richtlijn die is bedoeld voor wetgevende macht, is eveneens omstreden.

ICT-jurist Arnoud Engelfriet schrijft het vonnis 'volstrekt onbegrijpelijk te vinden en in ieder geval zwaar ontoereikend gemotiveerd'. Volgens SOLV-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm roept het vonnis vooral nieuwe vragen op.

Kamiel Koelman, rechtswetenschapper bij de UvA, de VU en momenteel advocaat bij Bousie, zegt vooral verbaasd te zijn over het vonnis. "De rechter zegt eigenlijk: de minister van Justitie heeft er niks van begrepen, ik snap het beter en het zit zo. Ik zou hiermee wel naar een hogere rechter durven gaan."

Volgens Koelman mag mag de rechter de Nederlandse wet toetsen aan hogere Europese wetten en verdragen, maar het is de vraag of dat ook zomaar gaat bij de richtlijn waaraan de rechter hier refereert. Engelfriet is stelliger. "Die richtlijn waaraan de rechter toetst, is helemaal niet bedoeld voor rechters, alleen voor wetgevers. Het is geen direct werkende bepaling. Toetsing hieraan is uiteindelijk aan het Europese Hof van Justitie".

Het is bovendien opmerkelijk dat de rechter tegen de minister van Justitie ingaat, terwijl deze expliciet heeft aangegeven dat de door Brussel voorgeschreven drie-stappen-toets in acht is genomen. Daarmee zou voor de Nederlandse rechter eigenlijk de kous af moeten zijn. Koelman: "Wat de minister van Justitie zegt moet leidend zijn, zeker omdat hij heeft aangegeven dat de drie-stappen-toets is doorlopen bij de totstandkoming van de wet."

Een ander heikel punt is dat de rechter zich niks van eerdere en hogere jurisprudentie over downloaden uit illegale bron heeft aangetrokken. Dat hoeft niet per se, maar is wel gebruikelijk binnen de Nederlandse rechtspraak, vertelt Koelman. In de zaak Techno Design/ZoekMP3 heeft de rechter geoordeeld dat, zoals immers vastgesteld in de wet, downloaden mag, ook uit illegale bron. Dit is in hoger beroep door het Hof 'onbesproken' gebleven en staat dus overeind, constateert ook Engelfriet.

Daarboven komt nog de zeer frappante uitspraak van de Haagse rechter dat de 'illegale downloadhandelingen' wel nog gecompenseerd zouden mogen worden door middel van de thuiskopievergoeding.

Dit is tegenstrijdig en onhoudbaar, zo menen de critici. Alberdingk Thijm schrijft hierover: "De vraag is dan of het thuiskopiëren uit een illegale bron daarmee niet alsnog rechtmatig is geworden. Als er een vergoeding is betaald voor een bepaalde handeling zou de handeling ook geoorloofd moeten zijn."
En al in 2000 schreef auteursrechtexpert en hoogleraar Bernd Hugenholtz:

Downloaden is reproduceren, daarover zijn de auteursrechtgeleerden het wel eens. Is hier sprake van kopiëren voor eigen gebruik? Vermoedelijk wèl; als het kopiëren van gehuurde of geleende CD's is toegestaan, moet het downloaden van Napster-bestanden ook kunnen.

Koelman: "Ook hier gaat de rechter tegen de minister van Justitie én de logica in, de heffing geldt immers alleen voor legaal kopiëren. De thuiskopieregeling is een ruil: mensen mogen kopiëren en downloaden, mits er een vergoeding tegenover staat. Nu is er helemaal geen ruil meer: downloaden mag niet, maar de rechthebbenden krijgen er wel een vergoeding voor."

Engelfriet concludeert: "Ik moet eigenlijk de eerste jurist die positief is nog tegenkomen. Kortom, een hoogst merkwaardig vonnis dat wat mij betreft per direct in hoger beroep opnieuw gedaan mag worden."

Alberdingk Thijm is voorzichtiger: "...Het vonnis [is] wat onbevredigend omdat het ook aanleiding geeft tot nieuwe vragen. Deze procedure wordt ongetwijfeld vervolgd."

Dirk Visser, advocaat voor de eisende partij Stobi, zegt tegenover Webwereld dat er nog geen beslissing is genomen om in appel te gaan, maar dat hoger beroep 'waarschijnlijk' is.

Advocaat Edy Engels, die de gedaagde Stichting de Thuiskopie vertegenwoordigt, sluit een hoger beroep ook niet uit, maar gaat er vanuit dat de tegenpartij dat zal doen, want over het algemeen is Thuiskopie bijzonder content met het vonnis.

Engels noemt de uitspraak over het illegale downloaden 'vrij revolutionair' en erg gunstig voor de rechthebbenden. "De rechter zegt, het valt niet onder de thuiskopieregeling want het is illegaal, maar je mag er wel vergoeding voor vragen. Dat is dubbel mooi meegenomen. Maar dat zal allemaal wel in appel ter discussie komen, denk ik."

Mogelijk komt de zaak uiteindelijk bij het Europese Hof, omdat daar principieel geoordeeld kan worden of de Nederlandse wet en de uitspraken van de minister van Justitie al dan niet stroken met de Europese richtlijnen en verdragen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Justitie wil af van taakstraf voor zedendelicten

Het komt nog te vaak voor dat daders van ernstige zedendelicten, zoals verkrachting, wegkomen met alleen een taakstraf komt. Om daar verandering in te brengen geeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie het Openbaar Ministerie de opdracht de eisen tegen verdachten aan te passen.

Dat schrijft hij 1 juli in een brief aan de Tweede Kamer. Officieren van justitie mogen dan in principe geen taakstraf meer eisen tegen verdachten van verkrachting, maar moeten gevangenisstraf eisen.
In de zogenoemde Aanwijzing Taakstraffen staat nu al dat de alternatieve straf alleen in uitzonderingsgevallen mag worden geëist en opgelegd.

Onderzoek van het OM en de Raad voor de Rechtspraak wijst echter uit dat het niet bij die uitzonderingen blijft. De aanscherping van de regels betekent dat het OM alleen in geval van minder ernstige gevallen, bijvoorbeeld een opgedrongen tongzoen, wat ook als verkrachting wordt gezien, een taakstraf mag eisen. De minister laat nog onderzoeken of ook de wet op dit punt moet worden aangepast.

Vraag is of politieagenten die volgens de officier van justitie een misdrijf begfaan hebben waarvoor gevangenisstraf op zijn plaats is dan toch nog steeds wegkomen met taakstraf.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Verdachte moord Tamara Wolvers eindelijk voor de rechter. Eis 15 jaar

De officier van justitie heeft vandaag 15 jaar geeist tegen Jaco G. voor de moord op Tamara Wolvers in 2006. Aanvankelijk zou de zaak al 15 april dienen maar toen werd er uitstel verleend ivm late beschikbaarheid van onderzoeksgegevens.

Tijdens de zitting van vandaag beriep G zich op zijn zwijgrecht en toonde weinig emotie, dit tot groot verdriet van de ouders van Tamara die vooral gehoopt hadden te horen waaróm hun dochter moest sterven. Tamara werd gevonden met een plastic zak om haar hoofd en een mes in haar borst. Justitie ging er van uit dat Tamara haar moordenaar zelf binnen heeft gelaten en dat het dus een bekende was. DNA sporen leidden uiteindelijk naar G, een aangetrouwde oom van Tamara die al 20 jaar in de familie was en haar had zien opgroeien.

De rechter doet op 16 juli uitspraak.Keywords: moord tamara wolvers alphen Jaco G zwijgrecht

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Vingerafdruk gekraakt

Een team van RTL nieuws toonde aan hoe makkelijk het is om bij Albert Heijn te betalen met een nagemaakte vingerafdruk. Als dit zo kan, dan is ook het nieuwe biometrische paspoort niet meer veilig.

Hoe je een vingerafdruk maakt wordt uitgelegd in het onderstaande filmpje (Duits).

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook