woensdag 22 juli 2009

Risico's in gevangenis Nieuwegein

Cellenblok Nieuwegein

Harry Versteeg

Cellenblok Nieuwegein

Directeur Harry Versteeg van de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein slaat alarm over de werkhouding van het personeel dat daar werkt.

Volgens Versteeg leidt de nonchalance van het personeel van de penitentiaire inrichting tot onaanvaardbare risico's. Dit schrijft Versteeg in een interne e-mail welke naar de Telegraaf werd doorgespeeld.

Aanleiding van de mail zijn een zelfmoord van een gevangene. Ook zouden er enkele vechtpartijen zijn geweest de afgelopen weken. De directeur steekt deels ook de hand in eigen boezem. Zo geeft hij toe dat er te weinig toezicht is en dat het management niet scherp genoeg zou zijn.

“De afgelopen weken zijn wij geconfronteerd met een aantal ernstige incidenten”, zo schrijft Versteeg over de mishandelingen en zelfmoord. „Waarbij ik moet constateren dat wij als organisatie weinig ’penitentiair scherp’ waren.” Zo zijn medewerkers niet altijd zichtbaar op de afdelingen aanwezig, is er te weinig toezicht en ontbreken vaak zogenoemde gedetineerdenrapportages. Daarin staat onder andere hoe ze zich gedragen. Ook keken medewerkers onder werktijd te vaak televisie. Volgens Versteeg levert de nonchalante werkhouding van alle medewerkers zulke ’onaanvaardbare risico’s op’ dat hij genoodzaakt is maatregelen te nemen ’waarbij een goede uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden centraal staat’.

Versteeg wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren op de mail en de gang van zaken binnen zijn gevangenis. Hij betreurt dat de mail is uitgelekt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

De waarheid rondom het Europees Arrestatie Bevel

In een samenleving waar miljarden stelende bankiers slechts met een vette bonus naar huis worden gestuurd, zorgt het Europees Arrestatie Bevel (EAB) ervoor dat een man naar Polen uitgeleverd gaat worden voor een ‘flutzaak’ die draait om 22 Euro.

De Internationale Rechtshulp Kamer (IRK) van de rechtbank van Amsterdam heeft vandaag 22-07-2009 namelijk uitspraak gedaan in de zaak Essen. Het vonnis luidt dat dhr. Essen moet worden overgeleverd aan de Poolse justitie, om te worden berecht voor een vergrijp betreffende 100 zloty.  Dat is 22 euro 50.

Een EAB uit een Europese lidstaat kan slechts worden aangevochten bij de rechtbank te Amsterdam. De rechtbank mag echter de inhoud van het EAB niet tot nauwelijks toetsen. Zij mag slechts kijken of het EAB volgens de regels is opgesteld. Als dus een debiele aanklager in Slobozia (Roemenië), een dronken rechter in Köhtla Järve (Estland), of straks een overijverige zeloot in Diyarbakir (Turkije) vindt dat u uitgeleverd moet worden, dan is het enkel een kwestie van een formulier juist invullen en u kunt gaan, ongeacht de inhoud van de zaak! Ongeacht het feit dat u misschien jarenlang in voorarrest in een middeleeuwse kerker door moet brengen.

In de zaak rondom Dhr. Essen zit het als volgt: Essen was een Nederlandse ondernemer in Polen, hij had een broccoli-kwekerij, die hij samen met twee Nederlandse partners had opgezet. Maar het klimaat in Polen is anders dan in Nederland en na een drietal misoogsten ging het bedrijf failliet. De boekhouding werd overgedragen aan de curator en de machines werden in beslag genomen door de belastingdienst. De partners van dhr. Essen gingen daarna terug naar Nederland en dhr. Essen, die niet over de verkoop en de financiën ging, maar over de productie van broccoli, bleef in Polen achter om de laatste zaken op te ruimen.

Essen werd vervolgens echter in Polen gearresteerd. Hij werd beschuldigd van financiële malversaties en van diefstal van machines (ja, diezelfde machines die door de belastingdienst waren weggehaald).  Na drie maanden werd het voorarrest voor onbepaalde tijd verlengd. Daarna bood de officier van justitie Essen aan om een bekentenis te tekenen, dan zou hij snel naar huis mogen. Aan Robert Hörchner bood zijn advocaat hetzelfde, hij weigerde en nam een andere advocaat, maar dhr. Essen was toen al ernstig ziek en tekende inderdaad. De belofte dat hij dan vrij zou komen, bleek echter loos.

Na 11 maanden voorarrest kwam Essen op borgtocht vrij en in 2004 en 2005 werd hij (op die valse bekentenis, dus ten onrechte!) bij verstek veroordeeld tot in het totaal 3 jaar en 2 maanden, waarvan nog 2 jaar en 3 maanden effectief. Dat vonnis is nooit aan Essen betekend, omdat men in Polen zijn Nederlandse adres niet wist. Stukken waaruit blijkt dat Polen aan Nederland heeft verzocht om opsporing en tenuitvoerlegging van deze straf, ontbreken in het dossier. Dhr. Essen werd ook nimmer aangehouden om zijn Poolse straf in Nederland uit te zitten, terwijl dat volgens de Europese regels wel zo hoort.

Onlangs, in mei van dit jaar, werd dhr. Essen op Schiphol aangehouden op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) uit Polen. Het is getekend door mr. Andrzej Bauk, dezelfde Poolse rechter die ook het EAB voor Hörchner tekende. De Poolse OvJ, mr. Novak, eist daarin ten eerste overlevering voor de tenuitvoerlegging van de openstaande straf, maar Nederland levert slechts mensen over voor een onberecht strafbaar feit. Daarom kwam mr. Novak tevens met een nieuw feit.

Dhr. Essen zou zich eind mei 2002 in de gevangenis van Bydgoszcz schuldig hebben gemaakt aan corruptie, oftewel een poging tot omkoping van een ambtenaar in functie. Hij heeft namelijk op 27 mei 2002 100 zloty overhandigd aan een cipier. Volgens dhr. Essen gebeurde er het volgende: Begin mei 2002 werd hij gearresteerd. Zijn vrouw probeerde om snel wat geld over te maken op zijn gevangenisrekening, maar omdat zij geen Pools verstaat, lukte het haar niet om daarvoor snel de juiste informatie te krijgen. Dus stuurde ze hem 100 zloty in een brief. Dat het bezit van contant geld in de Poolse gevangenis verboden is, wisten ze niet. Dhr. Essen, die geen Pools spreekt en het maar een beetje verstaat, verzocht een bewaker om die 100 zloty op zijn gevangenisrekening te storten, zodat hij in de gevangeniswinkel dan pen en papier zou kunnen kopen om zijn vrouw te schrijven. De cipier droeg het geld netjes af, maar rapporteerde dat Essen om een fles wodka had gevraagd. Die kost ongeveer 35 tot 40 zloty, de rest van het geld zou voor hem zijn, steekpenningen dus. Er volgde een onderzoek, Essen moest meekomen voor verhoor. Hij werd beschuldigd van een poging tot omkoping van de cipier, maar het geld werd daarna inderdaad op zijn rekening gestort, waaruit blijkt dat het misverstand was opgelost. Op het EAB uit Polen is dit voorval nu aangekruist als corruptie.

In artikel 6 van de Ovl is bepaald dat een EAB slechts wordt gehonoreerd op grond van een verdenking en niet om een vonnis ten uitvoer te leggen. Maar de Poolse justitie probeert kennelijk op een slinkse manier om dhr. Essen naar Polen terug te halen. Daarom kwam men tevens met deze absurde en futiele aanklacht. Dit is zo’n duidelijk voorbeeld van oneigenlijk gebruik van het EAB, dat het OM dit onmiddellijk had moeten verwijzen naar de prullenbak! Helaas biedt de regelgeving daarvoor geen ruimte, een EAB wordt niet getoetst in het land dat het EAB ontvangt, zelfs niet als het gaat om een ingezetene of staatsburger. Essen werd dus aangehouden, waarop hij zich nog slechts kon wenden tot de rechtbank van Amsterdam. Maar ook al neem je nog zo’n goede advocaat en ook al ben je nog zo onschuldig, het helpt je niet!

De rechtbank toetst slechts marginaal en oordeelt niet over de schuld of onschuld van de verdachte. Dat bleek reeds in de zaak Hörchner: De rechtbank wist dat Hörchner onschuldig was. Hij kon het misdrijf (het tekenen van een huurcontract) niet hebben gepleegd, omdat hij op die datum niet in Polen was. Hörchner had het afschrift overgelegd van een cheque die hij op die datum in Nederland had uitgeschreven. Dat bewijs moest hij volgens de rechtbank echter aan de Poolse rechter overleggen. Om dit onmogelijke vonnis mogelijk te maken, kwamen er toen nog wat wisselrechters aan te pas, maar in de zaak Essen bleek dat niet meer nodig. De feiten doen niet meer ter zake, dat volgt uit de jurisprudentie! Hoger beroep is uitgesloten, zoals reeds bleek in de zaak Hörchner.

Dhr. Essen spreekt geen Pools, zodat een misverstand rond zloty en wodka gemakkelijk kan ontstaan. De rechtbank kijkt echter alleen of er sprake is van een geldig EAB. Nu is Corruptie inderdaad een misdrijf waarop volgens de Overleveringswet een EAB kan worden uitgevaardigd, maar normaal gesproken gaat het dan om miljoenen en niet om 100 zloty! In Polen worstelt men ook nog steeds met de erfenis van het communisme, vandaar dat op corruptie zo’n hoge straf staat: maximaal 8 jaar, veel meer dan de 3 jaar die vereist zijn voor een geldig EAB. Het EAB voldoet dus formeel aan de regels. Maar het EAB kwam ooit tot stand ter bestrijding van het terrorisme en andere zware vormen van internationale criminaliteit, en niet om een misverstand op te lossen rond 100 zloty!

In plaats van in schaterlachen uit te barsten om zoveel Poolse kolder, spreekt de rechtbank echter in alle ernst:

Met betrekking tot de stelling dat het hier, gelet op de hoogte van het geldsbedrag, een bagatelzaak betreft, is de rechtbank van oordeel dat niet het in het geding zijnde geldbedrag maatgevend is voor de importantie van de strafzaak, maar het geschonden belang, zoals door de uitvaardigende justitiële autoriteit gepresenteerd in het EAB. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

Dit is juridische kolder van de bovenste plank: De rechter meent dat het een bagatelzaak is, maar omdat het belang van de Poolse autoriteiten (bij een bagatelzaak) klaarblijkelijk groter is, wordt dat als maatgevend voor het proportionaliteitsbeginsel gezien.

De formulering lijkt afkomstig uit het betoog van de officier van Justitie, mr. Hanneke Festen (dezelfde OvJ als in de zaak Hörchner!). Maar het blijft 100 zloty. De voorzitter van de rechtbank, mevrouw mr. E.D. Bonga-Sigmond, ging hier echter in mee.

De rechtbank en de officier zouden zich diep moeten schamen. ze hebben welbewust en moedwillig iemand veroordeeld tot een gedwongen verblijf van wellicht maanden of jaren in een Poolse gevangenis, op grond van een bagatel! Het is niet zo dat zij niet anders konden. In Artikel 11 Olw staat namelijk:

De overlevering wordt niet toegestaan in gevallen, waarin naar het oordeel van de rechtbank een op feiten en omstandigheden gebaseerd gegrond vermoeden bestaat, dat inwilliging van het verzoek zou leiden tot flagrante schending van de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden gewaarborgd door het EVRM.

Dat artikel biedt de rechters alle ruimte om zeker in dit specifieke geval het EAB ongeldig te verklaren. De advocaat van Essen, mr. G.J. Knoops, pleitte terecht dat dit Poolse EAB op vele punten strijdig is met de toetssteen, het EVRM. Een overlevering naar Polen op grond van een vermeend delict van iets meer dan twee tientjes, is beslist niet proportioneel. Ook zou het delict zijn gepleegd in mei 2002 en het EAB kwam pas 7 jaar later. Die termijn is veel te lang. De mensonterende omstandigheden die heersen in een Poolse gevangenis zijn ook reeds gebleken uit de feiten. Mr. Knoops bracht echter niet in dat dit duidelijk blijkt uit de ervaringen van Robert Hörchner die in dezelfde gevangenis van Bydgoszcz zat waaraan Essen wordt overgeleverd. De situatie die Hörchner daar aantrof, is in alle opzichten strijdig met het EVRM.

De rechtbank blijft echter vasthouden aan de juridische fictie dat het Poolse rechtssysteem vergelijkbaar is met het Nederlandse en dat het zou voldoen aan de Europese normen. Volledig ten onrechte, zoals ook blijkt uit wat Robert Hörchner vertelde in zijn toespraak op het Juristencongres.  De transcript van deze presentatie is hier te vinden.

Het EHRM heeft reeds in 1989 in het Soering-arrest bepaald dat een beslissing tot uitlevering onverenigbaar is met art. 6 EVRM wanneer de betrokken persoon een flagrante schending van het recht op een eerlijk proces heeft ondergaan of dreigt te ondergaan. Essen is reeds veroordeeld op een valse bekentenis, afgelegd onder de druk der omstandigheden. Nu wil men hem onder valse voorwendselen ook nog zijn straf laten uitzitten. Van een eerlijk proces rond die vermeende corruptie van 100 zloty is daarom zeer zeker geen sprake.

In principe is de Nederlandse Staat dan schadeplichtig, ook voor het onrecht dat de klager in Polen heeft ondergaan. Proceskosten, derving van inkomsten, medische kosten, smartengeld… aan het slachtoffer uit te keren van ons belastinggeld. Op de lange termijn zal dan ook blijken dat dit vonnis ernstig in strijd is met het algemeen belang van onze Nederlandse rechtsstaat.

Het vergt echter vele jaren van procederen, voor het Europese Hof de Nederlandse Staat in deze heeft veroordeeld. Bij het Europese Hof is men pas ontvankelijk, als er geen andere rechtsgang meer openstaat. Europese molens malen traag! Onze rechters kunnen daarom nog jaren doorgaan met het klakkeloos uitleveren van Nederlandse burgers zoals Klaas-Jan Bolt, Robert Hörchner en nu dus ook de heer Essen.

Hiermee wordt de jurisprudentie steeds sterker: iedere Nederlander kan worden overgeleverd voor een bagatel, mits het EAB maar voldoet aan de formele eisen. Een misverstand rond 100 zloty werd daartoe aangekruist als corruptie. Volgens dit vonnis moet dhr. Essen nu terug naar Polen. Inmiddels heeft mr. Knoops een kort geding aangespannen tegen de staat, om deze uitlevering alsnog te voorkomen. De zaak dient 17 augustus om 10.30 in Den Haag. De uitspraak volgt meestal 14 dagen later.

En dat alles om 2 tientjes. Hanneke Festen, mw. E.D. Bonga-Sigmond, dhr. P.H.A. Knol en dhr. C.W. Inden zijn het streven naar rechtvaardigheid volledig kwijt geraakt. U als gewone burger bent vogelvrij.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Cel en boete om miljoenenfraude - Misdaad loont dus toch

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag in een fraudezaak rond de huisvesting van asielzoekers celstraffen en boetes opgelegd. De rechtbank acht bewezen dat verdachten voor ongeveer 16 miljoen euro fraude hebben gepleegd.


Directeur Hendrik T. van de Stichting Huisvesting Alleenstaanden en Meerpersoonshuishoudens (SHAM) kreeg twee jaar cel en moet 10.000 euro boete betalen. Bestuurslid Ronald W. van de stichting moet een jaar zitten en kreeg een boete van 5000 euro. Een straf die ook Luitje de V., directrice van een administratiebureau, werd opgelegd. De stichting en het administratiebureau moeten elk 10.000 euro betalen. De rechtbank sprak een vierde verdachte vrij.

Tegen de vier verdachten waren celstraffen van drie, twee en een jaar geëist. Ook vond het Openbaar Ministerie een boete van 30.000 euro voor drie van hen op zijn plaats.

De in Den Haag gevestigde stichting had onder meer tot taak asielzoekers te huisvesten. De stichting kreeg 32 miljoen subsidie, die voor de helft in de zakken van de veroordeelde mannen en vrouw is beland. De fraude, die onder meer bestond uit het opmaken van valse facturen, is gepleegd tussen 2002 en 2007.

Twee jaar cel (dus effectief 16 maanden) en 10.000 boete voor fraude van 16 miljoen. Dat is een hele goeie deal.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

OM: Vegan streaker langer vast

Peter Janssen (24), beter bekend als de vegan streaker, blijft volgens een woordvoerder van het OM, nog tot zondag in voorlopige hechtenis als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. De onderzoeksrechter toetst morgen of justitie juist heeft gehandeld door de verdachte van het beramen van een aanslag op de koningin in verzekering te stellen.

Hiermee krijgt het OM nog drie dagen de beschikking over de verdachte. In die tijd doet justitie nader onderzoek naar de beschuldiging die een getuige tegen Janssen heeft geuit. Mocht justitie onvoldoende bewijs voor de stelling vinden, dan wordt Janssen mogelijk zondag vrijgelaten. Wordt er meer bewijs gevonden, dan wil justitie hem langer vasthouden en wordt hij voor de onderzoeksrechter geleid. Die moet dan beslissen of de man nog twee weken langer mag worden vastgehouden.

Volgens advocaat Gerard Spong berust de verdenking enkel op de verklaring van Naomi van der P. (19), de voormalig medeverdachte van Janssen in de nertsen-actie Zeeuwse Stavenisse op 15 maart. Naomi van der P. is tevens de ex-vriendin van Janssen. Zij heeft op 6 en 8 juli getuigd.

We zullen maar aannemen dat de arrestatie een beetje een wissel heeft getrokken op de relatie.

Update 25 juli 2009: De Vegan streaker werd vandaag vrijgelaten en gaat een schadeclaim indienen. De Ex-vriendin zou mogelijk níet Naomi van der P. zijn maar een ander.
Update 26 mei 2010: Tegen Peter Janssen (nu 24) en (ex) vriendin Naomi van der P. (nu 21) werd vandaag 18 maanden cel geëist waarvan 6 maanden voorwaardelijk met 22n proeftijd van 3 jaar. Justitie ziet de kans op herhaling groot omdat Janssen een Asperger persoonlijkheid zou hebben (dat daarmee de kans op herhaling groter wordt is onzin).
Namens de nertsenfokker (Lyon Walhout) werd een schadevergoeding gevraagd van ruim 4,5 ton, vooral voor het mislopen van inkomsten omdat fokdieren onbruikbaar waren geworden door de stress die ze opliepen door de plotselinge vrijheid. De officier ging niet verder dan ruim 30.000 euro voor direct geleden schade. De uitspraak is op 9 juni.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Afperser knipt teen slachtoffer af

Danny Klomp, een teen armer maar 23 miljoen rijker. Proost jôh
Van Danny Klomp (38) uit Bussum, is afgelopen weekeinde een teen afgeknipt tijdens een afpersingszaak. Klomp is hoofdverdachte in de fraudezaak rond vastgoedinvesteringsfonds Palm Invest waarvan hij de oprichter is.

Klomp reisde afgelopen weekeinde met zijn zakenpartner, Bart Donders(37) uit Amsterdam, naar België. Zij dachten een zakelijke afspraak te hebben. Toen ze waren aangekomen op de afgesproken plek, bedreigden en mishandelden gewapende mannen hen. Van Klomp werd de grote teen afgeknipt en hij werd met een geweerkolf op het hoofd geslagen. De twee slachtoffers werden ongeveer twaalf uur vastgehouden. Zij werden vrijgelaten op voorwaarde dat zij de volgende dag een aanzienlijk geldbedrag zouden betalen.

Klomp en Donders zochten contact met de politie. In samenspraak met de recherche spraken de slachtoffers een plek af met de afpersers om het afgesproken geldbedrag te overhandigen. De transactie vond plaats in een hotelkamer in Houten. Daar werden de afpersers aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man uit Alkmaar en een eveneens 34-jarige man uit Enschede. De twee slachtoffers zijn in een ziekenhuis behandeld.

De twee verdachten worden vrijdag aan de rechter-commissaris in Amsterdam voorgeleid. Zij worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming, afpersing en zware mishandeling. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Update 23 Juli: Inmiddels zijn ook Danny Klomp, Bart Donders en Remco Voortman (foto) (medeverdachte in de PalmInvestzaak) gearresteerd wegens het overtreden van hun schorsingsvoorwaarden. Donders en Klomp omdat zij Nederland hadden verlaten en Voortman omdat hij de zakendeal had geregeld, hetgeen ook tegen de schorsingsvoorwaarden was. Ook zij moeten vrijdag 24 juli voor de rechter komen.

Update 24 Juli: Klomp, Donders en Voortman zijn weer in vrijheid gesteld, het OM is daartegen in beroep gegaan. De twee afpersers worden nog 14 dagen vastgehouden. Zij zitten op complete beprekingen. De vrijlating van het Palminvest-trio is op zich verbazingwekkend. Zij waren eerder uit hechtenis geschorst op conditie van een aantal duidelijek voorwaarden. Die voorwaarden zijn geschonden, daarover kan geen twijfel bestaan. Vrijlating tast dan ook de zin van schorsing op voorwaarden aan.

Update 20 augustus: Inmiddels is bekend geworden dat het niet om de grote teen ging maar om de kleine teen. De daders deden zich voor als schatrijke joodse beleggers. Het zou niet gaan om Palminvest benadeelden, maar om criminelen die dachten dat er bij Klomp wel wat te halen viel.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook