vrijdag 31 oktober 2008

Godslastering geschrapt, oh nee, toch niet

De kamer heeft al enige tijd geleden gevraagd om het speciale artikel 147  over godslastering te schrappen uit het wetboek. Hirsch Ballin beloofde zich in de zaak te verdiepen. Vervolgens bleek uit een uitgelekte brief dat Hirsch Ballin eigenlijk de strafbaarheid van godslastering uit wilde breiden.

Nu wordt duidelijk hoe Ballin dit wil doen: aan de ene kant de kamer tevreden stellen maar aan de andere kant toch zijn gereformeerde wil doorzetten. Het kabinet bespreekt vrijdag een voorstel van minister Hirsch Ballin (CDA) van justitie.

Dit is wat het plan is: Het speciale artikel 147 over godslastering wordt uit het wetboek van strafrecht geschrapt. Dat betekent echter niet dat het 'uiten van smalende godslasteringen', zoals het misdrijf in het wetboek van strafrecht wordt omschreven, voortaan is toegestaan. Minister Hirsch Ballin wil dit namelijk onderbrengen in een ander artikel (artikel 137) uit het strafrecht. Dat artikel stelt straffen op beledigende uitlatingen over dan wel tegen een groep mensen op grond van hun ras, godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

De minister wil in dat artikel nu ook regelen dat de bescherming tegen het 'krenken van iemands religieuze gevoelens gelijk is aan de bescherming voor iemand wiens niet op religie gebaseerde levensovertuiging wordt beledigd'.

Op zulke uitlatingen over mensen staat een celstraf van maximaal één jaar. Zijn de uitlatingen gedaan aan het adres van de genoemde groepen, dan is de maximum celstraf zes maanden. Tegen deze vergrijpen hangt nog aan het aanzetten van andere mensen tot haat en discriminatie jegens de eerder genoemde groepen. Op dat misdrijf staat ook maximaal een jaar cel.

Op smalende godslastering staat nu maximaal drie maanden cel. Wat de strafmaat wordt als het niet meer als apart delict in het wetboek van strafrecht staat opgenomen maar elders wordt ondergebracht is nog niet bekend, maar het valt te verwachten dat dat dan analoog aan wat artikel 137 nu definieert, ook een jaar of zes maanden wordt.

Probleem is natuurlijk wel dat met de uitbreiding van dat artikel iedereen zich in zijn levensovertuiglijke gevoelens gekrenkt kan voelen.

Mag een atheist -geconfronteerd met grefo's aan de deur die hem hel en verdoemenis preken als hij zich niet bekeerd- nu ook een aanklacht indienen regen de missionarissen zodra dit nieuwe artikel 137 van kracht wordt?

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook