zaterdag 27 februari 2010

Ophef over Joran misplaatst

De ophef die er weer is ontstaan over de recente ‘bekentenis’ van Joran van der Sloot neemt opnieuw groteske vormen aan waarbij je je af kunt vragen of mensen die op Fora reageren nog wel weten waar ze het over hebben.

‘Waterboarding in Guantanamo’, ‘opsluiten en de sleutel weggooien’, ‘een knieschot/nekschot', ‘net zolang martelen tot-ie bekent’, ‘hij moet gewoon de waarheid spreken’ zijn zo’n beetje de uitingen, afgezien van opmerkingen over zijn uiterlijk waaraan mensen ook het een en ander rondom zijn ‘schuld’ menen af te kunnen lezen (‘als je die varkenskop van hem alleen al zíet dan weet je dat hij schuldig is’).

Schuldig?? Maar waaráán dan? Wat willen mensen nu eigenlijk dat Joran bekent? Hij hééft al bekend dat hij aanwezig is geweest bij de dood van Natalee en dat hij -geholpen door een ander- haar lijk heeft weggewerkt. Toegegeven, het zijn 2 verschillende verhalen, maar zijn rol er in blijft hetzelfde. Wisselende verklaringen worden zelfs in het algemeen gezien als extra bewijs voor schuld. Dat Justitie dit in dit niet genoeg vindt voor een veroordeling is aan hun.  Maar gesteld dat justitie hem op basis van deze bekentenissen wél vervolgd en tot een veroordeling komt, wat staat Joran dan te wachten? Wegwerken van een lijk, daar staat in Aruba 6 maanden celstraf op. Dat heeft hij al in voorarrest gezeten. Zelfs bij een veroordeling staat hij dus direct weer op straat. Klaar, uit, afgelopen!

Is Joran een fijn persoon? Lijkt me zo onderhand niet. Misschien ooit wel een leuke knaap om een biertje mee te drinken, maar zoals zovele kinderen van ex-pats in de Antillen: geld, mooi weer, een constante aanstroom van touristes, de betrekkelijke zorgeloosheid van het constante vakantiegevoel hebben hem waarschijnlijk gemaakt tot iemand die dacht dat hij veel zo niet alles kon maken.

Dat iemand van zijn leeftijd destijds als hij geconfronteerd wordt met een dode, wellicht niet helder nadenkt, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat je van de ene leugen dan in de andere vervalt, tja, niet fraai, maar ook dat is menselijk, ondanks de tragiek van ouders die hun dochter verliezen. Desondanks moet dan na enige tijd toch het besef komen dat je schoon schip wilt maken. Ik kan me echter wel voorstellen dat de aggressiviteit waarmee Beth Holloway, de wereldpers en de FBI er boven op dook, hem wat kopschuw hebben gemaakt en hebben doen denken: “Nou moet ik volhouden'”. Niet goed te praten, zeker niet, maar wel verklaarbaar. Dat hij inmiddels veel anderen (zijn ouders, de mysterieuze ‘A’ en ‘Daury’) daar ook in meesleept is niet fijn van hem.

Wat willen mensen nu eigenlijk dat Joran bekent nu zijn huidige bekentenissen alleen maar lijden tot meer verontwaardiging? Er is zeker een grote groep mensen die willen dat hij dát bekent wat in hun eigen fantasie waarheid is. Het lijkt er op dat Joran alleen nog geloofd zal worden als hij bekent dat hij de maagd Natalee, met bruut geweld ontvoert heeft, haar gedrogeerd heeft, afschuwelijk gemarteld, verkracht, samen met 6 negers, en haar met voorbedachte rade levend aan de haaien heeft gevoerd enkel en alleen omdat hij dat leuk vond. Met minder neemt men geen genoegen, het moet allemaal zo gruwelijk mogelijk.

Is het waarschijnlijk dat Joran Natalee heeft omgebracht? Nee. Toegegeven, we weten niets zeker maar er is niets dat er op wijst dat Joran geweldadig was. Gezien de verhalen en de foto’s op zijn blog, kon hij genoeg vriendinnen krijgen en er is ook niets dat er op wijst dat Natalee niet in was voor een verzetje.

Ik hou het er dus op dat hij inderdaad alleen maar schuldig is aan het wegwerken van een lijk, waarvoor hij –onveroordeeld-  zijn straf al heeft uitgezeten. Het valt hem zeker aan te rekenen dat hij niet veel eerder opgebiecht heeft wat er is gebeurd en het valt hem zeker aan te rekenen dat hij verschillende versies verteld, onder andere het verhaal waarin hij zijn vader impliceerde en voor 100.000 USD aan Greta van Susteren verkocht.

Joran is natuurlijk inmiddels in een weinig benijdenswaardige positie gekomen. Opleiding naar de kloten en volksvijand nummer één, met een herkenbaar gezicht en herkenbare naam. Zijn toekomst is aan diggelen (ja, ik weet het Natalee heeft ook geen toekomst meer en haar ouders hebben levenslang, maar dat is nu even het punt niet) en hij zal tóch aan geld moeten komen. Klaarblijkelijk doet hij dat door nu keer op keer zijn verhaal ‘te verkopen’ want eerlijk is eerlijk, veel andere optie heeft hij niet en mensen kunnen inmiddels niet een nog grotere hekel aan hem krijgen, uitgepoept als hij al is.

Toch is de publieke verontwaardiging disproportioneel als je bijvoorbeeld kijkt naar andere personen die iets op hun kerfstok hebben:

  1. Hugo Nijkamp, die zijn vriendin Vanessa Williams onthoofdde in Suriname en daarna hier overheidscontracten kreeg, is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Afgezien van wat publieke verontwaardiging toen zijn zaak door Peter de Vries weer wat aandacht kreeeg, is iedereen hem alweer vergeten en hij kan binnenkort gewoon weer als vrij man aan de slag.
  2. Personen als de zeer geweldadige Genneperparkverkrachter, of zelfs Manno K. die zijn vriendin met zijn vuisten naar een geestelijke afgrond en permanente incontinentie met een anus prenaturalis (een ‘stoma’) neukte, zijn in principe veel abjecter dan Joran van der Sloot. Toch blijven zij in redelijke anonimiteit gespaard van het ‘Gesundenes Volksempfinden’ en na uitzitten van hun bijzonder lage straf van 4 jaar kunnen zij weer ongestoord hun leven oppakken.
  3. De walllen in Amsterdam –of in welke andere stad dan ook- zitten vol met een leger van vrouwenhandelaren, annex mishandelaars, verkrachters en mishandelaren, die in grote anonimiteit hun abjecte activiteiten doen en zelfs bij vervolging en veroordeling hun naam en kop nauwelijks in de krant krijgen en waarbij zeker de bevolking niet opgezweept wordt tot woeste verontwaardiging zoals SBS6 deed bij de zaak Natalee Holloway.

Joran is zeker geen frisse jongen, maar me dunkt dat de heksenjacht op hem, in plaats van op veel abjectere figuren, meer zegt over onze maatschappij, dan over hem.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Outrage over Joran van der Sloot is disproportionate

The outrage that has risen again about the recent "confession" of Joran van der Sloot, as usual takes on grotesque forms and really makes one wonder whether people commenting on forums even know what they're talking about.

‘Waterboarding in Guantanamo,’ ‘lock him up and throw away the key ‘, ‘a knee shot / head schot’, ‘torturing till he confesses,’ ‘he must speak the truth’, are the general remarks in various internet fora and discussion boards, apart from comments about his appearance from which some people seem to be able to read his "guilt" ( “upon only seeing his pig-like features, you already know that he is guilty”).

Guilty? To what then? What do people really want Joran to confess? He already confessed that he was present at the death of Natalee, and that he -helped by another- got rid of her body. Granted, there are 2 different stories, but his role in these stories remains the same. Varying statements are generally seen as even further evidence of guilt. That the DA’s office thinks that this is not enough for a conviction is their problem.

But suppose he is prosecuted abd convicted based on these confessions, what will be in store for Joran then? Unlawful disposition of a corpse carries a maximum 6 months sentence. Joran already served that in custody. Even with a conviction he will walk right out of the court because he already served his sentence. Ready, out, over!

Is Joran a nice person? Well, by now he doesn’t really seem so. Maybe he once was a nice guy to get a beer with, but like many children of ex-pats in the Antilles: money, nice weather, a constant fresh supply of female tourists, the relative carelessness of the ongoing holiday atmosphere on a tropical island probably made him feel like he could easily get away with things.

That someone of his age when suddenly faced with someone dying on him, does not think clearly and goes for a short term easy way out, is something I can understand –not condone, but understand. That subsequently one lie leads to another is wrong, foolish and stupid but it is human, despite the tragedy for the parents who lose their daughter. Nevertheless, after some time one should realize it is best to come clean. I can however imagine that the aggressiveness with which Beth Holloway, the world press and the FBI made him scared and head-shy thinking: "Well now I must hold on to my story." Inexcusable, stupid, but explainable. That he however now dragged and drags mony others (parents, the mysterious "A" and "Daury ') into it, is not so nice.

What do people really want Joran to confesses now that his confessions present only lead to more outrage? There is certainly a large group of people who want him to confesses the ‘truth’ as they see it in their own imagination. It seems that Joran will only be believed if he confesses he abducted the virgin Natalee, while she was reading a bible, has drugged her, horribly tortured her, raped her (in a gang-bang with 6 black guys), after which he laughingly fed her to the sharks alive for no other reasons that that pleased him. The more horrible the better for him to be believed by a number of people.

Is it likely that Joran killed Natalee? No. Granted, we know nothing for certain but there is nothing to suggest that Joran was violent. Given the stories and photos on his blog, he could get enough girlfriends and one night stands and there is nothing to suggest that Natalee was not in for a bit of holiday romance.

I’ll just stick to the belief that he is only guilty of disposing of a body, for which which he -uncondemned- has already served the maximum sentence. One can certainly blame for him for waiting so long before he confessed what has happened and it he is certainly to blame for telling several versions, including the story in which he implied his father that he sold to Fox’ Greta van Susteren for 100,000 USD.

Joran is obviously not in an enviable position. His education came to a halt and he became public enemy number one, with a recognizable face and a recognizable name. His future has been smashed (yes, I know Natalee has no future and her parents have a ‘life sentence’, but that's not the point here) and he will need to find a way to generate income. Apparently he does that selling his story time after time, and fair is fair, he does not have many other options and people can hardely dislike him even more than he already is.

Yet the public outrage is disproportionate if for example one looks at other people who have something to answer for:

  1. Hugo Nijkamp, who beheaded his girlfriend Vanessa Williams in Suriname, escaped and subsequently got government contracts. After he was exposed he was sentenced to 5 years imprisonment. Apart from some public outrage when his case got some attention again, everybody already forgot about him and he can soon get back to work as a free man.
  2. People like the very violent Genneper Park Rapist, or Manno K. who ‘fist raped’ his ex-girlfriend into a permanent anal incontinence needing an anus prenaturalis (a "stoma") and into mental break down, are in general much more deserving of our outrage than Joran van der Sloot. Yet they remain in reasonable anonymity, spared from the 'Gesundenes Volksempfinden' and after serving their relatively low sentence of 4 years they again pick up their lives undisturbed.
  3. The Red Light District in Amsterdam (or in any other city), is filled with an army of woman-traffickers, rapists and abusers. They live in anonymity and even if they are prosecuted and convicted their names and mugshots rarely make the newspaper headlines and people will certainly not be stirred up against them as did SBS6 against Joran the Natalee Holloway case.

 
Joran is certainly not choir boy, but I think the witch hunt set upon him, instead of upon much shadier characters, says more about society than about Joran.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Oud-lid TON Jaques Smits wil schadevergoeding

Kinderontvoerder en zelf benoemd privé detective Jacques Smits, de voormalige coördinator Arnhem van Trots op Nederland (TON), wil zeker 100.000 euro schadevergoeding van de partij.

Hij is een juridische procedure begonnen tegen TON-oprichtster Rita Verdonk en twee Arnhemse medewerkers van de partij. Dat heeft zijn advocaat Gerald Roethof zaterdag bekendgemaakt.

Smits sloot zich afgelopen zomer aan bij TON en werd coördinator Arnhem. De partij zette hem er niet veel later echter uit en deed ook aangifte tegen hem van bedreiging en stalking. Smits stelt dat die beschuldigingen onterecht zijn en dat zijn reputatie schade heeft opgelopen door uitspraken van TON-leden in de media.

Reputatieschade? Het is Jacques Smits die in het recente verleden middels leugens en verdachtmakingen trachtte het leven van Malika Karoum de vernieling in te helpen, in opdracht van haar ex-man Mohamed Boulnouar die zelf via zijn reisbureau honderden Mekka gangers oplichtte. Dát is de reputatie die klaarblijkelijk schade heeft opgelopen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook